Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenArtikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer/Elvira Nagelstyling: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Elvira Nagelstyling georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Elvira Nagelstyling gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Elvira Nagelstyling in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Elvira Nagelstyling
Eigenaar: Elvira van Kouteren
E-mailadres:info@elviranagelstyling.nl
Telefoonnummer: 0031640790167
KvK-nummer:51209888
BTW-identificatienummer: NL002075384B34

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Elvira Nagelstyling en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Elvira Nagelstyling en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Elvira Nagelstyling gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Elvira Nagelstyling niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• •de prijs inclusief belastingen;
• •de eventuele kosten van aflevering;
• •de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• •het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• •de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• •de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• •de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• •indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• •de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• •de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• •de gedragscodes waaraan Elvira Nagelstyling zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• •de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Elvira Nagelstyling onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Elvira Nagelstyling passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Elvira Nagelstyling kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Elvira Nagelstyling op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Elvira Nagelstyling zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van Elvira Nagelstyling waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Elvira Nagelstyling deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien Elvira Nagelstyling zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Voor herroepen van producten kunt u deze link hanteren.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product geseald / verzegeld terugsturen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product geseald en of verzegeld met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Elvira Nagelstyling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Elvira Nagelstyling dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Alleen de artikelen zullen worden terugbetaald. Verzend en eventuele betaalkosten niet.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Elvira Nagelstyling alleen worden uitgesloten indiende Elvira Nagelstyling dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Elvira Nagelstyling tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld om hygiëne redenen;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Elvira Nagelstyling geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Elvira Nagelstyling producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Elvira Nagelstyling geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Elvira Nagelstyling dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Elvira Nagelstyling staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Elvira Nagelstyling , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Elvira Nagelstyling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Elvira Nagelstyling het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Alleen de artikelen zullen worden terugbetaald. Verzend en eventuele betaalkosten niet.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Elvira Nagelstyling zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de Elvira Nagelstyling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit is bij Elvira Nagelstyling het geval, zie onderaan de voorwaarden bij aflevering

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van te hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voorgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Zie Betaling

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elvira Nagelstyling te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Elvira Nagelstyling behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Mocht u verhinderd zijn, gelieve de gemaakte afspraak 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij niet of niet tijdig (binnen 24uur)annuleren van uw afspraak ben ik genoodzaakt het volledige bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Elvira Nagelstyling beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Elvira Nagelstyling, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Elvira Nagelstyling ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Elvira Nagelstyling binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Aanvullende voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Elvira Nagelstyling.
Gegevens
Elvira Nagelstyling raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van de koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Elvira Nagelstyling mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen en inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door Elvira Nagelstyling is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan aan de koper worden doorberekend.

Privacy
• Elvira Nagelstyling hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Elvira Nagelstyling leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. Elvira Nagelstyling gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens zullen eenmalig gebruikt worden voor een eindejaar aanbieding van Elvira Nagelstyling
• Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Elvira Nagelstyling niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
• Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Betaling
De betalingsmogelijkheden zijn:
• Betaling via iDeal
• Betaling via Paypal
• Vooruitbetaling. Dit kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van de betaling de datum van creditering van de bankrekening van Elvira Nagelstyling.
* Betaling bij afhalen contant afrekenen

Eigendomsvoorbehoud en risico
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Elvira Nagelstyling, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.
Elvira Nagelstyling raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen een week na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Elvira Nagelstyling aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met info@elviranagelstyling.nl .
• Een behandeling bij Elvira Nagelstyling is vrijwillig en geheel op eigen risico.

Garantie
De koper heeft overminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen. Daarnaast geeft Elvira Nagelstyling nog een specifieke garantie op elektrische apparaten van buiten de EU.
• UV-lampen: 6 maanden garantie (Dit zijn niet de vervangbare UV-licht lampen)
• Nagelfrees: 6 maanden garantie
De koper kan echter geen beroep doen op de garanties in geval van:
• Normale slijtage
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
• Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
• Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen
• Indien de koper niet of volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting
Bij een beroep op garantie gelden de volgende voorwaarden:
• Er dient binnen de gestelde garantietermijn een formulier herroeping worden ingevuld door de consument. Hierbij dient de consument de voorwaarden van garantie en retour goed door te lezen en te volgen.
• Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk opgestuurd te worden geseald /verzegeld inclusief formulier herroeping.
• Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
• In de zending dienen een omschrijving van het probleem, herroepingsformulier, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor verzending naar Elvira Nagelstyling, zijn voor risico van de koper.

Retournering
Bij retourverzendingen hanteren wij de volgende procedure:
• Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een herroepingsformulier worden ingevuld.
• De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen retour gestuurd te worden.
• De retourartikelen dienen geseald /verzegeld, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden inclusief herroepingsformulier, kopie factuur en gegevens koper/consument.
• Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan dit artikel niet worden teruggestuurd vanwege hygiëne. Zie retour & garantie.
• Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zoals bijv. nagellak, acryl en of gel producten, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.
• Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden.
• De retourartikelen dienen geseald / verzegeld en goed verpakt retour gestuurd te worden.
• De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd. De kosten van frankering zijn altijd voor de klant en worden nimmer door Elvira Nagelstyling vergoed.
• Op de retourzending dient duidelijk een afzender vermeld te staan.
• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor de risico van de klant.

Aflevering
Voor orders tot €100,-
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar de klant, zijn voor risico van de klant.
Voor orders boven de €100,-
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar de klant, zijn voor risico van het verzendbedrijf. Elvira Nagelstyling sluit een verzekering af voor de klant bij het verzendbedrijf.

Informatie
De informatie zoals weergegeven op deze website is naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld. De samenstellers aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bij toepassing, gebruik of misbruik van de informatie en producten kan ontstaan. De verzamelde informatie is gebaseerd op studies en experimenten van gebruikers verspreid over de hele wereld en is afkomstig van diverse literatuurbronnen en is uitdrukkelijk alleen bedoeld ter informatie. Wij garanderen en claimen niet dat onze producten hetzelfde effect zullen hebben in alle voorkomende, of vergelijkbare gevallen. Producten zijn alleen bestemd voor uitwendig gebruik tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zoals met elk natuurproduct/product, dienen ook alle producten vooraf getest te worden op klein gedeelte van de huid en direct te worden gestopt wanneer zich problemen voordoen. In incidentele gevallen kan het gebruik tot onverwachte allergische reacties leiden. Bij twijfel wordt het daarbij aanbevolen om een arts te raadplegen. Onze producten zijn natuurproducten en producten, daardoor kan het product per batch variëren. De geleverde natuurproducten en producten kunnen mogelijke geur- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen.

Deze algemene voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Contact

  Free Whatsapp Logo Icon of Gradient style - Available in SVG, PNG, EPS, AI  & Icon fonts

0640790167

© 2013 - 2023 Elvira Nagelstyling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel